De politiske organene i Vest-Agder fylkeskommune skal i høst ta stilling til om de ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget fatter den endelige beslutningen 21. oktober. Da saken ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning i går støttet politikerne ønsket om å få til en omdanning. I den videre saksgangen legges det blant annet opp til at det skal etableres et interimstyre for å føre forhandlinger mellom fylkeskommunen, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. Når forhandlingene er fullført vil resultatet av disse igjen bli politisk behandlet.

Hovedutvalget kom for øvrig med et innspill til saken. KrF fremmet et forslag hvor det uttrykkes at det er ønskelig at formidlingsaktiviteten ved lokasjonen i Kristiansand, det mest folkerike området i landsdelen, opprettholdes. Forslaget fikk enstemmig støtte fra de øvrige representantene i hovedutvalget.

Fylkesutvalget tok i mars 2012 til orientering en utredning om samarbeidsforholdet mellom Agder naturmuseum og botaniske hage IKS og Universitetet i Agder. Utredningen var en  oppfølging av et forprosjekt som ble gjennomført i 2010. Utredningen konkluderte med at museet og universitetet bør slås sammen til én institusjon, slik at museet blir universitetsmuseum ved Universitetet i Agder. Besluttende myndighet hos eierne av det interkommunale selskapet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, samt UiA, godkjente i løpet av første halvår 2012 at det skulle arbeides videre med tanke på å omdanne Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til et universitetsmuseum.

I et møte 27. mai i fjor mellom UiA, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, der også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune deltok som potensielle interessenter i en mulig framtidig organisering og lokalisering av ANM, var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skulle se på sider ved en omdanning. Arbeidsgruppen har levert en rapport som grunnlag for å fatte en avgjørelse. Denne rapporten er den tredje utredningen siden 2010 som omhandler spørsmålet om å omdanne Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til et universitetsmuseum. Det har i de foregående rundene vært bred enighet om at dette er den løsningen som best ivaretar museets fremtid. Universitetet, museets ledelse og ansatte, samt dagens eiere av selskapet, har alle uttrykt ønske om å få til denne fusjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden