Vennesla kommune har varslet oppstart av arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015 til 2026. Fylkesutvalget behandlet planprogrammet tirsdag og uttrykte at en fra fylkeskommunens side er positiv til at Vennesla kommune reviderer samfunnsdelen med spesielt fokus på emnene levekår og utvikling. Det anbefales imidlertid at kommunen er tydeligere på hovedemnet "utvikling" og at det presenteres alternative strategier som grunnlag for det videre arbeidet. I saksfremlegget peker også fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen på at det burde vært fokusert mer på blant annet på utfordringer knyttet til blant annet utdanning, likestilling og økningen i antall eldre.

I forhold til satsingsområdene i Regionplan Agder 2020 mener fylkesrådmannen at utdanning burde inngå som et emne. Dette påpekte også fylkesutvalget.\For Vennesla viser statistikken en økning i antall personer med høyere utdanning de siste årene. Til tross for dette er kommunen likevel i bunnsjiktet når det gjelder utdanningsnivå i Agderfylkene sett under ett. Dersom kommunen klarer å oppnå en større andel personer med høyere utdanning kan dette virke positivt på både levekår og generell kompetanseheving. Økt satsing på gjennomføring og etablering av flere lærlingplasser vil også være positivt i denne sammenhengen, uttrykker fylkesrådmannen.

Med bakgrunn i Agder sine likestillingsutfordringer savner hun at likestilling, inkludering og mangfold tematiseres i kommuneplanen. Hun viser til at det for tiden arbeides med en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen), og mange kommuner på Agder har allerede tatt inn likestilling som utfordring og/eller satsingsområde i sine kommuneplaner. Tofte Andresen råder til at også Vennesla kommune tematiserer det i sitt kommuneplanarbeid.

Av forslag til planprogram fremgår det at kommunen vil få en stor økning i aldersgruppen over 90 år i perioden frem til 2025. Fylkesrådmannen mener planprogrammet bør suppleres med hvilke alternativer som vil bli vurdert, samt behovet for utredninger med tanke på blant annet denne gruppens levekår, bosted og behov for omsorgstjenester.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2014 | Skriv ut siden