Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 behandles i fylkestinget første gang i desember 2014. Det er lagt opp til at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015. Planens målsetting er å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det tatt høyde for de økonomiske behovene som skolebruksplanen vil kunne innebære. Fylkesrådmannen foreslår at det avsettes 250 millioner kroner. Fylkesutvalget besluttet i går å anbefale at fylkestinget 16. desember øker den økonomiske rammen med 30 millioner kroner i hvert av årene 2017 og 2018.

Fylkesutvalget går i tillegg inn for at ytterligere flere tiltak med relevans til utdanning får midler ut over det fylkesrådmannen foreslår. Det anbefales at det fra 2015 stilles til rådighet 800 000 kroner årlig fremover til en ny stilling ved Oppfølgingstjenesten/Lindesneslosen. Videre vil fylkesutvalget øke budsjettet med 600 000 kroner årlig fremover til å opprette fem nye læreplasser i fylkeskommunen. Videre foreslås en mindre økning på 20 000 kroner til Ungt Entreprenørskap, som nå mottar 650 000 kroner årlig i driftsstøtte fra fylkeskommunen.

Fylkesutvalget anbefaler også at administrasjonen i fylkeskommunen utarbeider en sak som viser samlet innsats av forebyggende tiltak knyttet til mobbing og psykisk helse, både i egen regi og som økonomisk bidragsyter.  Saken skal også signalisere hvor ytterligere innsats bør settes inn. Det legges opp til at det avsettes 500.000 kroner til mulige tiltak i 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2014 | Skriv ut siden