KS møtte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fremmet forslag om en tidfestet opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. - Regjeringens forslag til midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er bra. Skal vi lykkes på sikt trenger vi også forutsigbarhet i form av en opptrappingsplan, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen knytter i sitt forslag til statsbudsjett 225 millioner kroner av fylkeskommunenes økning i rammetilskuddet til utbedring av fylkesveiene. Det er et betydelig bidrag til å hente inn vedlikeholdsetterslepet, og er «foran skjema» som er satt opp i Nasjonal transportplan 2014-2023, skriver KS på nett. KS er samtidig bekymret for manglende samspill mellom riksveinett og øvrig veinett for å løse samferdselsbehov.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2014 | Skriv ut siden