Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen la i dag frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for neste fireårsperiode for Vest-Agder fylkeskommune. -Driftsrammen for 2015 er på henimot 2,1 milliarder kroner. Den er strammere enn for dette året. I budsjettarbeidet har vi hatt fokus på å opprettholde et forsvarlig driftsnivå. Det har vært nødvendig å foreta prioriteringer hvor vi både ivaretar helheten innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og samtidig sørger for at det er tilstrekkelig med midler til våre oppgaver, sier hun.

Mange samferdselstiltak

-Jeg ser det som viktig at vi fremover sikrer de store verdiene som er satset i fylkeskommunale veianlegg. Dette gjør vi gjennom både flere investeringer og omfattende vedlikeholdsarbeider. Vi må fortsatt arbeide for å øke veistandarden, fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Det er et godt samarbeid i Vest-Agder mellom statlige myndigheter som driver riksveiene, vi som har ansvaret for fylkesveiene og kommunene med sine kommunale veier. Et eksempel på det er Samferdselspakken for kristiansandsregionen hvor fylkeskommunens bidrag er på 45 millioner kroner i 2015. Vi legger også opp til å øke nivået på investeringer i øvrige fylkesveier betydelig i løpet av de kommende fire årene. I budsjettet har vi i tillegg funnet rom til å øke rammene til blant annet ferjer, TT-transport og skoleskyss og til å tilpasse driftsrammene til øvrig kollektivtransport i forhold til økt pris- og lønnsvekst, sier fylkesrådmannen.

Bredt klima- og energiengasjement

Klima er et sentralt område for fylkeskommunen. Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen en viktig rolle for å legge til rette for økt kompetanse, nettverk og samarbeid innen klima, miljø, energiutnyttelse og fornybar energi. Fylkeskommunen har det regionale prosjektansvaret for "Norge som grønt batteri".  Budsjettet legger til rette for økt bruk av kollektive transportmidler. Det er satt av midler til ytterligere utbygging av ladeinfrastrukturen, økt bruk av bioenergi, Oljefrikampanjen for å utfase alle oljefyrer og satsinger i Klimapartnernettverket.

Økt gjennomføring innen utdanning

Kristin Tofte AndresenFylkesrådmann Kristin Tofte Andresen la i dag frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for neste fireårsperiode for Vest-Agder fylkeskommune. -Driftsrammen for 2015 er på henimot 2,1 milliarder kroner. Den er strammere enn for dette året. I budsjettarbeidet har vi hatt fokus på å opprettholde et forsvarlig driftsnivå. Det har vært nødvendig å foreta prioriteringer hvor vi både ivaretar helheten innenfor fylkeskommunens ansvarsområder og samtidig sørger for at det er tilstrekkelig med midler til våre oppgaver, sier hun.-I årene fremover viser statistikkene at det blir færre 16 til 18 åringer i Vest-Agder. Samtidig øker antall elevplasser som tilbys av private videregående opplæringsvirksomheter. Det innebærer av tildelingen av statlige midler til fylkeskommunes utdanningsområde reduseres. I budsjettforslaget er siktemålet at fylkeskommunen skal videreføre høy kvalitet og økt gjennomføring innen opplæringen. Det legges stor vekt på å opprettholde det høye antallet læreplasser. Dette er avgjørende for at flere skal lykkes med fagutdanningen. I budsjettforslaget legger vi opp til ekstra satsing på lærlingordningen. Videre prioriteres oppfølgingstjenesten i videregående opplæring med en økt ramme, sier Tofte Andresen.

Opprusting av tannhelsetjenesten

-Vi har i år gjennomført en opprusting av den fylkeskommunale tannhelsetjenestens virksomhet i både Kristiansand og Vennesla. Denne virksomheten prioriteres i budsjettet og fylkeskommunen vil videreføre driftsnivået for de tjenestene som drives. Det skal arbeides videre med fortsatt økt kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen.

Flere satsingsområder

Fylkesrådmannen understreker videre at satsingene innenfor kultur og folkehelse foreslås opprettholdt. Det er også satt av midler til å følge opp likestillings- og inkluderingsarbeidet. Rammen til regional utvikling er økt med en million kroner i forhold til 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2014 | Skriv ut siden