I et høringsmøte i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite nylig om statsbudsjettet var klimaforliket og konsekvensene av dette på samferdselområdet et av temaene. KS innledet om det overordnede bildet, før flere fylkeskommuner pekte på konsekvensene for fylkeskommunene. Det ble uttrykt bekymring for at kostnadsutfordringene ikke er mulig å dekke innenfor de midlene staten stiller til rådighet for fylkeskommunene.

Når kollektivtrafikken vokser i takt med befolkningsveksten, og de frie inntektene dekker kostnadene denne veksten medfører, vil dette gi en kompensasjon til fylkeskommunene. Men på dette feltet er hovedutfordringen at Stortinget har tydelige vedtak på at en slik vekst ikke er tilstrekkelig. Nullvekstmålet i klimaforliket innebærer at all vekst i persontransport i byområdene skal løses gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange.

I høringsmøtet kom det frem at for hver enkelt reise taper fylkeskommunene i snitt 12 kroner. Dette varierer naturlig nok av transportform. For buss i Oslo er tapet per reise cirka åtte kroner, mens tapet for ferge er så mye som 30 kroner.  Samlet sett utgjør målet om nullvekst i biltrafikken en utgiftsøkning for fylkeskommunene på om lag 140 millioner kroner. På samme måte som for eksempel innhenting av vedlikeholdsetterslep på veiene blir definert av regjeringen, må fylkeskommunenes driftskostnader for kollektivtrafikk bli synliggjort.

I tillegg kommer kostnader til infrastruktur og materiell. Enda en ny buss eller t-banevogn løser ikke kapasitetsproblemene dersom fremkommeligheten på veien eller i tunnelen er sprengt.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2014 | Skriv ut siden