Ved inngangen til 2014 var Vest-Agders befolkning på 178.478 personer. Befolkningen økte med 2125 innbyggere fra 2013, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er noe høyere enn for landsgjennomsnittet, som lå på 1,1 prosent i samme periode. Gjennomsnitts-veksten over de siste ti årene har vært omtrent som snittet for landet. Statistisk sentralbyrås folkemengdeoversikt viser at det etter andre kvartal i år var 179.194 innbyggere i fylket. Vest-Agder har nest høyest befolkningsvekst i landet i forhold til folketallet. Bare Akershus har høyere vekst.

Nettoinnvandring til Vest-Agder i 2013 var på 1287 personer. Innvandring fra utlandet er den viktigste drivkraften bak befolkningsutviklingen og utgjør nesten to tredjedeler av befolkningsveksten i fylket. De fleste innvandrere er i aldersgruppen 20-39 år. Per 1. januar 2014 bodde det 23.194 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Vest-Agder, noe som tilsvarer en andel på 13 posent av befolkningen. De fleste har bakgrunn fra Asia eller Øst-Europa.

Vest-Agder har en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet, med en høyere andel i aldersgruppene under 19 år og en lavere andel eldre over 66 år. Det er aldersgruppen 67 år og eldre som vil vokse sterkest frem mot 2025. De andre aldersgruppene vil ifølge prognosen ikke oppleve den samme veksten. Veksten for barn under 15 år vil være på samme nivå som for befolkningen som helhet. Aldersgruppen 16-19 år vil synke frem til tiårsskiftet, og så stige igjen fra 2021-22. Totalt betyr denne utviklingen at andelen eldre i befolkningen vil øke de kommende år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2014 | Skriv ut siden