Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet nylig forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Rådet tok enstemmig forslaget til orientering, men etter forslag fra representanten Trine Lise Systad ble det fattet et enstemmig tilleggspunkt til vedtaket. Her uttrykker rådet at det ønsker å understreke at øvre grense for skyss per reisevei til skolen må tilstrebes å bli så kort som mulig. En times reisevei mener råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det absolutt maksimale elever må skysses per skolevei.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket.

Skolebruksplanen er for tiden til behandling i fylkeskommunens politiske organer. Det er lagt opp til endelig behandling i fylkestingets desembermøte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2014 | Skriv ut siden