Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avga i sist møte rådets anbefaling til høringsinnspill fra fylkeskommunen til strategiplan 2015-17 for Sørlandet Sykehus HF. Fylkesutvalget skal 25. november avgi fylkeskommunens endelige høringssvar. Rådsrepresentant Siri Topstad fremmet i møtet et forslag om viktigheten av oppfølging av pårørende. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

I tilleggsforslaget uttrykker Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne at det mener det i denne perioden bør være et viktig mål å etablere faste former for oppfølging av pårørende – særlig når barn er pårørende. Formidling av rettigheter, anerkjennelse av rollen og medvirkning er sentrale begreper. Rådet mener det er viktig å se pårørende både som aktive støttespillere og som mennesker med behov for individuell oppfølging.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2014 | Skriv ut siden