Kristiansand kommune har sendt fylkeskommunen forslag til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i går at fylkeskommunen skal uttale seg positivt på planens hovedgrep. Planen vil, etter hovedutvalgets oppfatning, løse de trafikale utfordringene på Gartnerløkka på en god og fremtidsrettet måte. Planen vil også gi en estetisk oppgradering av området. Det poengteres imidlertid at gang- og sykkelveiløsningene på enkelte punkt bør kvalitetssikres og bearbeides nærmere. Fylkesutvalget gir fylkeskommunens endelige høringssvar 25. november.

Detaljplanforslaget legger til rette for bygging av ny firefelts Europavei i traseen for dagens E18/E39. Den avklarer kryss og tilkobling til lokalveinettet og til Kristiansand havn. Den angir sammenhengende gang-sykkelvei på strekningen Gartnerløkka-Meieriet, med tverrforbindelser til lokalt gang-sykkelvegnett. Den viser arealbruken og hovedgrep for istandsettingstiltak i områder som ikke lenger skal benyttes til vegformål. Videre opplyser den om behov for bruk av arealer i anleggsperioden.

På strekningen forbi Gartnerløkka og jernbanen foreslås europaveien lagt under Gartnerløkka og videre på bru over jernbanen. Det foreslås ny firefelts tunnel mellom Kolsdalen og Meieriet.

Det er forventet at veianlegget vil kreve investeringskostnader på rundt 3.5 milliarder kroner. Arbeidet kan tidligst startes opp i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer