Det er funnet feil i innkjøpsrutiner på noen utvalgte områder. Det viser revisjonsrapport som kontrollutvalget har behandlet. -Vi har vært i gang med å jobbe med dette i noe tid allerede og det er fint at rapporten bekrefter at dette var noe som trengtes å ta tak i, sier fylkesrådmann, Kristin Tofte Andressen.

-   Rapporten viser også at vi i det stor og hele har god kontroll og arbeider godt med innkjøp. Samtidig er vi glade for den grundige gjennomgangen.  Vi har allerede startet et arbeid for å unngå slike feil som rapporten viser. Sånn sett er det fint med en rapport som bekrefter at vi gjør rett, når vi allerede har tatt tak i dette. Vi kan alltid bli bedre, sier fylkeskommunes øverste administrative leder, Kristin Tofte Andressen.  

Revisjonsrapporten ble utarbeidet etter at kontrollutvalget i møte 3. april  i år, fattet et  vedtak om at fylkesrevisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsprosjekt knyttet til temaet ”Offentlige anskaffelser”. Revisjonen har nå avsluttet sitt arbeid og resultatet er lagt frem for kontrollutvalget. Rapporten avdekker brudd på gjeldende lovverk for offentlig anskaffelser. Fylkesrevisor Terje Osnes opplyser at de har sett på tilfeller der det var størst sjanse for å finne feil.  Fylkesrådmann, Kristin Tofte Andresen, tar innholdet til etterretning og viderefører den allerede pågående prosessen for å øke kvaliteten på fylkeskommunens internkontroll.   

I sin generelle kommentar til det som nå er avdekket sier fylkesrådmannen videre at fylkeskommunen i 2013 startet et prosjekt sammen med KS som tok for seg "Rådmannens Internkontroll – hvordan få orden i eget hus". I tillegg har det i inneværende år vært foretatt en omorganisering av fylkesrådmannens stab for, blant annet, å frigjøre ressurser til disse oppgavene. På mange områder finnes det allerede etablerte rutiner for innkjøp, og det vil bli jobbet med å bedre kvaliteten og kunnskapen rundt innkjøpsrutiner fremover.   

Her kan du lese hele rapporten.

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. desember 2014 | Skriv ut siden