Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag et program for asfaltering av fylkesveinettet i år. Statens veivesen foretar årlige vurdering av dekkelaget på fylkesveinettet ut fra behovet for reasfaltering. I 2015 planlegger Vest-Agder fylkeskommune å bruke 58 millioner kroner til asfaltarbeid, i tillegg vil det bli brukt om lag 15 millioner kroner til forarbeid. Eksempeler på forarbeid er blant annet grøfting, utskifting av drenering, skilt, rekkverk, rydding av sikt og fjellrensk.

Aktivitetsnivået for 2015 er fortsatt høyt, tilsvarende den aktiviteten Vest-Agder fylkeskommune har hatt siden 2010. Det nye fokuset i asfaltprogrammet for 2015 er at deler av gang- og sykkelveinettet også er blitt vurdert. Dette gjelder gang- og sykkelveier som går parallelt med bilvei som skal asfalteres.  I 2015 anbefaler fylkesrådmannen at det også asfalteres deler av strekningen fra Volleberg til Tofteland og videre til Søgne videregående skole. Dette er fylkesveier som inngår i Sykkelrute nummer 1 som er en viktig sykkelvei mellom Søgne og Songdalen/Kristiansand.

Det blir behov for en større asfalteringsjobb i Sirdal, fra Tonstad og nordover i Øvre Sirdal. Store deler at dette veinettet ble asfaltert i 1999 og 2000. Fylkesrådmannen vurderer nå å anbefale en ny toårskontrakt fra 2016 til 2017. Kontrakten vil omfatte asfaltering av cirka 100 kilometer fylkesveier og anmoder derfor Statens vegvesen om å planlegge i henhold til det.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer