Kvinesdal kommune har lagt ut forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2014-2026 til offentlig ettersyn. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i dag ble det uttrykt at planforslaget gjennomgående legger opp til fornuftige avveininger mellom utvikling og vern. Planen vurderes også som godt gjennomarbeidet samtidig som de utredningene som er gjennomført oppfattes som både beslutningsrelevante og dekkende for planarbeidet.

Det nå fremlagte planforslaget åpner for en del nye elementer i forhold til gjeldende kommuneplan. Disse omfatter blant annet nye byggeområder for bolig i Lindelandsbakkene/Feda, Geiteknuten/Feda, Hamre/Hamrelia, Jerstad og Breimoen. Nye områder for fritidsbebyggelse iNesjen, Homstjødna og Nordhellelonene. Nytt næringsareal på Kvinlog. Nye områder for offentlig eller privat tjenesteyting på Kvinlog og Øvre Egeland. Flere sjøbuer og offentlig P-plass på Hålandstrand. Nye områder for spredt boligbygging i landbruk, natur og friluftsområdene Jerstad og Storekvina. Samt nye områder for spredt fritidsbebyggelse i landbruk, natur og friluftsområdene Mygland og Kvinesheia.

Hovedutvalget gir råd om ikke å åpne for utbygging av fritidsbebyggelse på Nesjen. Ny fritidsbebyggelse bør i stedet lokaliseres i tilknytning til Knaben og på den måte bidra til å styrke Knaben som regionalt reiselivsmål. Dersom kommunen likevel går inn for utbygging, bør kommuneplanen harmoniseres med anbefalingene i en landskapsanalyse som tidligere er utarbeidet.

Kommunen bes om i større grad å koordinere arealbruken med områder angitt som regionale friluftsområder i vedtatt regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Områdene for spredt utbygging av fritidsboliger bør reduseres.

Hovedutvalget peker også på at det må ivaretas hensyn til kulturmiljø når det gjelder de eldre sjøbumiljøene langs Fedafjorden.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer