Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foretok i går en presisering av årets bevilgning fra Vest-Agder fylkeskommune til Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Bevilgningen for 2015 er 185.475 millioner kroner for drift av kollektivtrafikken i Vest-Agder etter gitte føringer. Av dette avsettes tre millioner kroner for å styrke kollektivtrafikken, forbedre tilbringertjenesten til tog og for å forberede overgang til alternativt drivstoff. I tillegg er det avsatt 48,4 millioner kroner til dekning av skolekjøring.

AKT er et administrasjonsselskap som styrer kollektivtrafikken på vegne av eierne. Styret i AKT vedtar endelig budsjett for selskapet basert på de bevilgninger selskapet får fra Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen. Fra 1. juli 2013 gikk Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden.

I 2015 er 43 millioner kroner avsatt av belønningsmidlene til kollektivtilbudet i Kristiansandsregionen. Veksten i bruken av belønningsmidler må ses i sammenheng med innføring av tidsdifferensiert bompengeordning i 2013, og strategien om å få flere til å la personbilen stå og i stedet reise kollektivt, sykle eller gå.  Gjennom ATP-samarbeidet og belønningsmidlene legges det opp til ytterligere bevilgninger til kollektivdriften i 2016, som er det siste året i innværende belønningsavtale.

En bymiljøavtale for Kristiansandsregionen vil trolig tidligst starte opp i 2018. Regionen vil derfor nok en gang kunne komme opp i problemstillingen med at en risikerer å mangle driftsmidler til kollektivtrafikken i mellomåret 2017. Denne problemstillingen vil fylkesrådmannen komme tilbake til jevnlig de neste årene, med henblikk på å finne fram til en løsning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. januar 2015 | Skriv ut siden