Mandal kommune har lagt ut forslag til kommuneplan for 2015-2027 til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen mener forslaget til arealdel er gjennomarbeidet og er godt opplyst, med klare målsetninger og vurderingskriterier. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i dag ble det imidlertid besluttet å gi et faglig råd om at kommunene bør redusere arealet som er avsatt til nye boligområder og at et område på Rugland utgår som byggeområde.

I kommuneplanarbeidet er det redegjort for befolkningsutviklingen i Mandal. Prognoser for befolkningsvekst ligger på mellom 142 til 290 per år. Totalt for den 12-årige planperioden vil det tilsi en befolkningsvekst på mellom 1704-3480 personer. Behovet for nye boenheter er vurdert til mellom 60 til140 per år i planperioden I løpet av perioden tilsier det et behov for fra 720 til 1680 boenheter. I dag er det cirka 1750 ferdig regulerte boenheter i kommunen som ikke er utbygd. Når det i planperioden avsettes det areal for ytterligere rundt 1600 boenheter gir det samlet en boligreserve på 3350 boenheter. Dette innebærer at det i kommuneplanperioden er avsatt areal til cirka 1650 flere boenheter enn antatt behov ved den mest optimistiske prognosen for befolkningsvekst.

På denne bakgrunn gir fylkeskommunen Mandal kommune et faglig råd om å redusere areal avsatt til boligbebyggelse i planperioden. Arealet bør være tilpasset befolkningsprognoser og realistiske behov for nye boenheter.  Det gis ytterligere et faglig råd om at kommunen har en prioritert rekkefølge for utbygging av boligområder, for slik å bidra til en hensiktsmessig bruk av kommunens ressurser og tjenester.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer