Regjeringen har varslet at den vil legge frem en melding til Stortinget om oppgavefordeling og region- og kommunestruktur innen utgangen av mars 2015. Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger for hvordan det regionale folkevalgte nivået kan utvikles. Fylkestinget ga i dag innspill til de prinsipper som bør ligge til grunn for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå. Fylkestinget, med unntak av representantene fra Frp og Demokratene, uttrykker at er behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. Det trekkes også frem en rekke oppgaver som fylkestinget mener bør overføres fra staten til regionalt nivå.

Det pekes på at det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Fylkestinget mener at det regionale folkevalgte nivået styrker demokratiet og innebærer maktspredning.  Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk..

 Fylkestinget mener at folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:

-Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
-Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
-Kjøp av regionale jernbanetjenester
-Deler av Forskningsrådets programmer
-Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter
-De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
-Miljø/klima
-Landbruk
-Prosjektskjønnsmidler
-En større del av virkemiddelapparatet for regional utvikling til folkevalgt regionalt nivå.

Fylkestinget viser til at mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional organisering enn dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i kommunestrukturen. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den folkevalgte regionstruktur som blir etablert. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.

Når det gjelder det videre arbeidet med en regionreform mener fylkestinget at prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte i det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016.  Vest-Agder fylkesting forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer