Bjoergulv Sverdrup Lund

Bjørgulv Sverdrup Lund, leder av PSG og fylkesordfører i Aust-Agder.

I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet til felles møte på Quality Hotel Sørlandsparken onsdag 18. februar, var status for planen og veien videre ett av hovedtemaene. Leder for regionplanens styringsgruppe (PSG), Bjørgulv Sverdrup Lund, løftet frem noen av de resultater som så langt er oppnådd og pekte samtidig på utfordringer fremover. – Vi må løfte blikket og tenke mer internasjonalt, er en av hans oppfordringer til det videre arbeidet.

Slik jobber vi på Agder
Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling. Og det er nettopp etablering av felles arbeidsstrukturer som har vært ett av suksesskriteriene for de konkrete resultater som Bjørgulv presenterte under sitt innlegg. –Vi har fått til det vi virkelig har satset på, understreker han.

Dette er oppnådd
Grønt batteri ble startet for å fange opp målsettingen med regionplanen, generere næringsutvikling og innovasjon innenfor det grønne skiftet. Det begynte med utenlandskablene til kontinentet, der nå også fiber er hektet på. I forlengelsen av dette jobbes det nå med å etablere grønne datasentre på Agder. Her har spesielt Vennesla kommune gjort en solid innsats.

Regional transportplan hadde sin forløper i samferdselsankeret. Den bidro til å belyse regionens behov inn mot nasjonal transportplan. Nå skal vi ha en regional transportplan som synkroniserer luft, havn, bane og vei. Den satsingen som skjer på dette området vil snu rundt på de utfordringer som regionen står overfor.

Helhetlig utdanningsløp med fokus på tidlig innsats er et viktig satsingsområde. Her bruker fylkeskommunene 200 millioner kroner på å vedlikeholde og reparere konsekvensene for de ungdommene som har falt utenfor og dermed ikke har fått mulighet til å utvikle sitt talent. Her jobbes det målrettet for å omdisponere disse midlene til investering i tidlig innsats i grunnskolen. Målet i regionplanen er å få elevene inn til videregående skole med karakterer litt over snittet. Oppnår vi dette vil våre elever være blant de best i landet og dermed gi regionen et stort konkurransefortrinn.  

Alt vi gjør skal bedømmes gjennom hvordan vi ligger an innenfor feltene levekår og likestilling. Derfor har vi laget regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen). Planen har et langsiktig perspektiv - 12 år - og er blitt utarbeidet gjennom en god prosess med mangfoldig medvirkning og er forankret i plan og bygningsloven. Fra salen ble det nevnt at det her er snakk om et Agderhopp – fra toleranse til å dyrke mangfoldet.

Utfordringer for landsdelen
Forsker Hans Chr. Garman Johnsen ved Universitetet i Agder var tilstede på møtet for å belyse utfordringsbildet for Agder. Garman Johansen fremholder viktigheten av å være i forkant av internasjonal utvikling og at vi må gå mye sterkere inn i bærekraft-diskusjonene. På Agder er vi sterke på de sektorene som krymper og svake på de som har vekst. Dette er en stor utfordring fremover, spesielt når vi tar forventet befolkningsvekst i betraktning. Vi må ha en klarere strategi for urban og rural (distrikt) utvikling, tenke nye koblinger mellom næring og kulturell og historisk arv. Vi må øke kompetansen og kunnskapsnivået, for å unngå at kunnskap blir en sosial differensieringsfaktor. På denne måten vil vi også bli en mer attraktiv region, avslutter forskeren.

Veien videre
Regionplanen er god, sett opp mot de utfordringer som forskningen tegner, oppsummerer Bjørgulv S. Lund. Det er ytterligere forankring og en bedre organisering av regionplanarbeidet som fylkespolitikerne under felles debatt oftest trakk frem som en av utfordringene videre. Særlig arbeidet inn mot kommunene ble gjentatt som viktig for å løfte arbeidet videre. I tillegg er det ønskelig med en bedre kommunikasjon og informasjon ut mot landsdelens befolkning. Her kan den digitale samlingssiden www.regionplanagder.no være et viktig redskap for å betjene dette målet.

Slik forsker Garman Johnsen belyste og Sverdrup Lund understekte, så er det nødvendig for regionen å løfte blikket og etablere vår plass, også internasjonalt. –Her har vi kanskje ikke vært så gode til nå, sier Sverdrup Lund.

Generelt består jobben fremover i å fortsette de prosesser som allerede er i gang.

Kort oppsummert
Vi skal bli flinkere enn resten av landet raskere. Det er det regionplanen handler om.

av Richardsen, Wanja, publisert 18. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer