Fylkesutvalget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av forslag til planprogram for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes kommune til Lyngdal vest. Det er Statens vegvesen som har sendt ut saken. Fylkesutvalget uttrykte at det anses som positivt at det nå er igangsatt planarbeid for en ny firefelts strekning. Forslaget til plan- og utredningsprogram, herunder utstrekning av planområdet, vurderes i det vesentlige å være dekkende for planarbeidet. Det anmodes imidlertid om at det foretas en presisering og supplering knyttet til regionale virkninger av veiprosjektet og kollektivtrafikken. I det aktuelle området er det også en gammel postvei som fylkesutvalget mener bør tas vare på som et viktig kulturminne og mulig turvei.

I Nasjonal Transportplan 2014-2023 ligger etappen mellom Udland og Oftedal inne med oppstart 2018-2023. I konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård var det i utgangspunktet lagt opp til tofelts vei med midtrekkverk mellom Lindesnes og Ålgård. Statens vegvesen er nå gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplaner som viser firefelts løsning på hele strekningen.

I planprogrammet opplyses at på strekningen mellom Fardal og Udland er det planlagt at ny E39 vil gå i samme korridor som dagens E39. Fra Udland og vestover vil det bli konstruert flere alternative veikorridorer gjennom Lyngdal kommune og frem til kommunegrensen til Kvinesdal. Det vil i den forbindelse bli sett på mulige kryssplasseringer.

Det er i planprogrammet listet opp fire overordnete mål for prosjektet: Det ene går på fremkommelighet gjennom reduksjon av reisetid og avstandskostnader mellom Kristiansand og Stavanger. De tre øvrig er økt trafikksikkerhet, miljøforbedring og ivaretakelse av universell utforming.

Det legges om til en veistandard tilsvarende europaveien mellom Kristiansand og Grimstad. Veien skal dimensjoneres for en fartsgrense på 110 km/t.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer