Farsund kommune er ferd med å rullere kommuneplanens arealdel for Farsund – Lista og har samtidig ute et forslag til planprogram til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte i sist møte at planprogrammet fremstår som et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet. Hovedutvalget besluttet å gi en del faglige råd knyttet til blant annet tettstedsutvikling og fortetningsmuligheter.

Planområdet inkluderer blant annet Farsund by, Lundevågen, Vanse, Listalandet med Vestbygda, Jølle og fjellområdet opp mot Eidsfjorden og Framvaren. Inkludert er også sjøarealene ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja. Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende arealdel når det gjelder nye problemstillinger og utfordringer. I planprogrammet foreslås det å jobbe spesielt med flere emner. Det skal foretas en kartlegging av arealbevarende interesser. Det skal ses på forholdet mellom tettstedsutvikling og jordbruk for Farsund, Vanse og Vestbygda og på forholdet mellom jordbruksområder og spredt bosetting. Videre skal det klargjøres hvilket behov det er for næringsarealer til blant annet reiseliv og stedbunden næring. I tillegg skal en definere alternative vegtraseer utenfor Vanse sentrum for å lede trafikk til og fra Lista fly- og næringspark.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dagens møte faglig råd om at følgende emner tas inn i planprogrammet:
- Lokalisering av fremtidig tettstedsområde for Farsund sentrum
- Områder i Farsund by og Vanse som kan være aktuelle for fortetting.
- Fremtidig utstrekning av Vanse.
- Avklaring av tettstedsstruktur for områdene mellom Vanse og Vestbygda
- Forholdet til kulturminner og kulturmiljø

I planprogrammet foreslås det å utrede forholdet mellom tettstedsutvikling og jordbruk. Fylkeskommunen mener dette vil være sentralt i arbeidet med en fremtidsrettet plan for området og er positiv til at det foreslås som eget emne.

Områdene rundt Farsund sentrum har stort potensial for fortetting. Fylkeskommunen ser det som viktig at planarbeidet vurderer hvor det kan etableres fremtidig bymessig, tett bebyggelse, med andre ord lokalisering av fremtidig tettstedsområde for Farsund sentrum. I denne sammenhengen bør det også sees på områder nær sentrum med eksisterende bebyggelse hvor det kan være aktuelt med fortetting, samt hvilken form dette kan anta for eksempel som hagefortetting eller som transformasjon ved etablering av leilighetsbygg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer