Fylkesutvalget vedtok i et møte denne uken at et forslag til Regional transportplan skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 30. april. Planforslaget er utarbeidet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.Det oppsummerer de viktigste innspillene fra Agder til Nasjonal transportplan 2018-27. En referansegruppe med fagpersoner fra Kristiansand kommune, Arendal kommune, Statens vegvesen og NHO har kommet med innspill i prosessen.

I Regionplan Agder 2020 er det lagt opp til at det skal utarbeides en Regional transportplan for Agderfylkene. Den skal legge til rette for at Agderfylkenes målsetting om å utvikle et konkurransedyktig og fremtidsrettet transportsystem nås. Planen skal være et viktig strategisk dokument i landsdelens innspill til neste rullering av Nasjonal Transportplan 2018-27.

Hovedmålet med den regionale planen er å sikre at Agder videreutvikles som en attraktiv region for bosetting og arbeidsliv. Det er avgjørende å etablere en infrastruktur som oppleves effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. Planen skal bidra til å videreutvikle robuste bo- og arbeidsregioner. Dette vil igjen bidra til ønsket regional utvikling og regionforstørrelse.

Gjennom de senere årene har Agder vært godt samordnet og stått for felles prioriteringer innen samferdsel overfor nasjonale myndigheter. Dette har gitt gode resultater på mange områder ved at flere prioriterte prosjekt er gjennomført eller er i ferd med å bli det. Planen viser imidlertid at det er svært mye igjen før regionen har et helhetlig og samordnet transporttilbud. Å få til fremtidsrettede transportløsninger i byene er en av de største utfordringene fremover. Planen har hatt som mål å videreføre enigheten som har vært regionalt, bygge på tidligere vedtak og prosesser, men samtidig være fremtidsrettet og ambisiøs.

Basert på høringsinnspillene vil behovet for å justere planen bli vurdert frem til endelig behandling i fylkestinget i juni 2015. Det vil bli utarbeidet et eget handlingsprogram basert på endelig vedtatt plan.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer