I fjor høst oppnevnte fylkesutvalget et politisk utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå den politiske organisering i Vest-Agder fylkeskommune før valgperioden fra 2011 til 2015 er over. Gruppen har foretatt en evaluering av blant annet hvordan den politiske virksomheten er organisert, hvordan oppgavefordeling og beslutningsprosesser er tilrettelagt og de godtgjøringsreglene som har vært praktisert. Utvalget har nå, etter flere møter, trukket sine konklusjoner og utarbeidet anbefalinger som skal til behandling i en rekke politiske utvalg og råd, før endelig behandling i fylkestinget i slutten av april.

Utvalget har rettet søkelyset på flere tema:

-Gjennomgang av ansvar og fordeling i hovedutvalgene
-Modell for politisk virksomhet: Parlamentarisme, hovedutvalgsmodell eller komitemodell
-Sammensetning av hovedutvalg
-Valgnemnder og arbeidsutvalg
-Tildeling av partistøtte
-Evaluering av opposisjonslederrollen
-Reglement for godtgjøring
-Live overføring av fylkestingsbehandling til internett
-Habilitetsregler i forhold til styrerepresentasjon
-Rådgivende organer: Reglement for Y-nemnda, rolle for rådgivende organ
-Delegasjon til administrasjonen (delegasjonsreglement)
_Møteform for politiske utvalg

Utvalget har kommet frem til følgende anbefaling og forslag til vedtak:

1. Hovedutvalgsmodellen videreføres som overordnet prinsipp.

2. Administrasjonsutvalget legges til fylkesutvalget supplert med tillitsvalgte i saker som vedrører kommunelovens § 25. Nytt reglement for fylkesutvalget fremmes i neste fylkesting.

3. Det opprettes et eget forhandlingsutvalg. Det oppnevnes 5 politisk valgte medlemmer som utgjør fylkeskommunens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget har ansvar for bl. a lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger, og vedtar forhandlingsprotokollene.

4. Det utredes muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste periode valgperiode.

5. Reglement for møtegodtgjøringer endres i tråd med saksframlegget. Forslag til nytt reglement fremmes i egen sak.

6. Opposisjonsleder videreføres hvis det nyvalgte fylkesting finner det hensiktsmessig. Funksjonsbeskrivelsen for opposisjonsleder endres i tråd ned saksfremlegget slik at punkt 6 c lyder: "Opposisjonslederen disponerer sin tid fritt, men skal på anmodning fra fylkesordfører (c) representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger som fylkesordfører eller fylkesting/fylkesutvalg bestemmer, herunder delta i delegasjoner og offisielle besøk som fylkeskommunen mottar eller foretar når en tverrpolitisk representasjon er naturlig."

7. Overføring av levende bilde og lyd fra fylkestingets forhandlinger til internett innføres i 2016. Fylkesrådmannen setter av ressurser tilt tiltaket i årsbudsjett 2016.

8. Fylkesrådmannen utarbeider forslag til reglement for yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer