Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om det videre arbeidet med en plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Den skal gjelde for perioden 2015 til 2020. Målet å få ferdig et planutkast som kan sendes på høring før sommeren. Deretter legges det opp til et vedtak i løpet av høsten 2015. Planperioden for kollektivtransportplanen ble, ved oppstart av planarbeidet, satt til å skulle gjelde for årene 2014 til 2019, i tråd med Regional plan for samferdsel for Vest-Agder. Et forhold som har fått betydning for fremdriften i planarbeidet er usikkerhet knyttet til en utredning om lokaltog. I den sammenheng er fylkeskommunen avhengig av Jernbaneverkets tekniske utredninger.

I tiden fremover vil det bli jobbet videre med utforming av forslag til strategier og et planutkast.  Hovedutvalget er enig i at hovedtrekkene i dagens rutestruktur og knutepunkstruktur legges til grunn for videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket i planperioden.

Togets rolle som del av kollektivtransporten i og til/fra Vest-Agder inngår i forslag til målstruktur, rutestruktur, knutepunktstruktur, samt skisse til strategi og hovedprioriteringer for universell utforming av kollektivtrafikken.

Hovedutvalget besluttet i fjor høst at en utredning av "Lokaltog på strekningen Marnardal - Nodeland - Kristiansand , Vennesla", det vil si togets rolle i lokaltransporten i Kristiansandsregionen, skal gjennomføres i et samarbeid mellom Jernbaneverket, fylkeskommunen og Agder Kollektivtrafikk - AKT. Jernbaneverket deltar også i arbeidet med bymiljøavtale. Styringsgruppen for bymiljøavtalen for kristiansandsregionen har vedtatt at en utredning av togets rolle i kristiansandsregionen også skal omfatte jernbane til Marnardal stasjon. Fylkeskommunen har fått informasjon om at Jernbaneverket i første omgang vil utrede kapasitet på sporet på strekningen Marnardal - Kristiansand - Vennesla ut fra dagens togtrafikk. Jernbaneverket har foreløpig ikke tatt nærmere kontakt i saken.

I saksfremlegget opplyses det at AKT har vurdert i hvilken grad nytt togtilbud med totimersfrekvens kan utnyttes i kollektivbetjeningen lokalt i Kristiansandsområdet på kort sikt, og forutsetninger i den forbindelse. AKT peker på at innholdet i et eventuelt takstsamarbeid mellom NSB og AKT må utredes. AKT ønsker å gjøre dette som en del av et større prosjekt hvor de skal ha en gjennomgang av takst- og sonestruktur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer