Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder i fylket. Dette skjer gjennom en tilskuddordning som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljødirektoratet. Tilskuddsrammen fastsettes gjennom bevilgninger i statsbudsjettet. I 2015 har Vest-Agder fylkeskommune fått til sammen 2 810 000 kroner til fordeling. 260 000 kroner av disse er øremerket tilretteleggingstiltak som ivaretar hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har fylkeskommunen 136 500 kroner i inndratte midler fra tidligere prosjekter. Disse kan nå fordeles på nytt. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fattet i forrige uke beslutning om hvordan midlene skal fordeles.

Fylkeskommunen har i 2015 mottatt seksten søknader med samlet søknadssum på vel fem millioner kroner Tiltakenes samlede totalkostnad er på henimot 8,5 millioner kroner. Femten av prosjektene er tildelt midler.

Sju av disse er i Kristiansand. Disse omfatter bygging av en gapahukleir i Timenes naturreservat (200 000 kroner), etablering av offentlige bade- og fortøyningsbrygger på Bragdøya (95 000 kroner), etablering av to broer og restaurering av Steinhuset på Daumannsholmen ved Flekkerøya (148 125 kroner), etablering av kyststi, gapahuk, akebakke, samt rydding av vegetasjon og fjerning av forfalt brygge i Terneviga i Vågsbygd (245 000 kroner), bygging av ny bro for å binde sammen Langøya og Bragdøya (100 000 kroner), bygging av nytt handikaptoalett på Storenes (100 000 kroner), etablering av turløype, skilting av kulturminner, utplassering av bord og benker samt rydding i vegetasjon i Groviga og Hamresanden (425 000 kroner).

Tre prosjekter i Søgne er tilgodesett. Langs Åros strandsti skal det opparbeides rasteplass, rydde og anlegges plen, steisettes, etableres sittegrupper og legges heller under møbler og på stier (250 000 kroner). På Østre Kuholmen skal det bygges steinbrygge, toalett, gapahuk, trebrygge, anlegges sti og lekeområde samt bord og benker (250 000 kroner). Midt-Agder Friluftsråd skal gjennomføre flere tiltak i friluftsparken i Søgne som blant annet påfylling av sand på strender, flytting av tauløype, skjøtsel av vegetasjon og rydding av leirplass.

Farsund kommune får midler til å skilte og sikre deler av Vondestien mellom Snekkestø og Varnes (210 000 kroner).

Songdalen kommune skal forlenge en tursti for bedre adkomst til friluftsområdet på Prestneset (280 000 kroner)

Friluftsrådet for Listerregionen får tildelinger til tre prosjekter. I konsmoparken skal båtplass og grillplass utvides og utbedres (47 125 kroner), I samme park skal etableres parkanlegg for piknik, soling og en samlingsplass (47 500 kroner, videre skal det i Konsmoparken foretas en forlengelse av en tursti for å bedre adkomst til friluftsområdet (280 000 kroner).

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer