I går la ekspertutvalget som har vurdert tiltak mot mobbing i skolen frem utredningen "Å høre til". Det er en omfattende utredning med mange forslag og store grep. Ifølge utvalgsleder Øystein Djupedal har fire prosent, eller 17.000 barn, opplevd krenkelser i sin skolehverdag. Utvalget mener blant annet at det må utvikles en kultur med nulltoleranse mot mobbing, retten til et trygt skolemiljø må forankres i loven, og det er elevenes subjektive opplevelser som skal legges til grunn.

Blant tiltakene utvalget foreslår, er å gi Barneombudet juridiske muskler til å hjelpe barn og familier i mobbesaker. Barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing.

Utvalget foreslår i tillegg å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk.

Utvalget ønsker også at alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet.

KS omtaler utvalgets utredning på sine nettsider. KS-leder Gunn Marit Helgesen støtter Djupedalutvalgets ønske om å styrke skoleeierrollen for å kunne utvikle en mer inkluderende skole.

Gunn Marit HelgesenUtvalget foreslår å opprette et eget program om en inkluderende skole, med konkrete tiltak for at skolen skal bli tryggere for elevene. Samtidig gis skoleeier et tydeligere ansvar for forebygging, tiltak og oppfølging. -Med en egen satsing vil arbeidet mot krenkelser og mobbing bli klart styrket i årene som kommer, sier Helgesen. Hun understreker at det er viktig å se satsingen i sammenheng med Lærerløftet og videreutdanningen det legges opp til, slik at disse drar i samme retning.

- KS mener arbeidet for et trygt skolemiljø forutsetter at kommuner og fylkeskommuner involverer seg tettere for å få til gode og bærekraftige løsninger. Dette gjelder kompetanseheving og i det daglige arbeidet med å skape god skolekultur, skoleledelse og klasseromsledelse, sier KS-lederen.

- Utredningen fra Djupedalutvalget inneholder mange gode forslag. For KS er det viktig at en ny, statlig satsing støtter opp om kommunenes og fylkeskommunenes arbeid for å bedre skolemiljøet. Selv om dette krever langsiktig og møysommelig arbeid, er det viktig for elevenes skyld at vi handler nå, og ikke venter på nye veiledere og mer forskning, sier Gunn Marit Helgesen.

Djupedalutvalgets forslag

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mars 2015 | Skriv ut siden