De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden en sak hvor det er foretatt en gjennomgang av den politiske virksomheten i fylkeskommunen. Et av temaene som inngår i evalueringen er arbeidsformen til de rådgivende politiske organene og tilfanget av saker til disse. Da et av disse rådene - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder - denne uken behandlet saken ble det påpekt at Fylkeseldrerådet er tuftet på egen lov vedtatt av Stortinget. Et enstemmig Fylkeseldreråd minner, på grunnlag av dette, om at fylkeseldrerådet derfor må bestå videre.

Arbeidsgruppen, som har gjennomgått den politiske organiseringen, er opptatt av at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å gi råd i saker som er relevante for disse gruppene. Arbeidsgruppen er imidlertid opptatt av at det er andre grupper i samfunnet som også bør få en mulighet til å få sin stemme hørt i det regionale politiske system. Fylkestinget har vedtatt en plan for likestilling, integrering og mangfold (LIM). Denne planen vil kunne være et godt utgangspunkt for et rådgivende organ som i tillegg til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne kan inkludere representanter for innvandrere og LHBT-befolkningen. Dette er alle grupper som bør ha mulighet til å bli hørt i de politiske prosesser i fylkeskommunen, mener arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen ønsker derfor å få utredet muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-råd). Intensjonen bak et slikt råd er at det erstatter dagens fylkeseldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal være et rådgivende organ for både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt de ulike grupper som LIM-planen har som målgruppe.

Det anses som ikke å være realistisk å bli ferdig med dette før behandling i fylkestinget i april. Det bestilles et notat fra fylkesrådmannen som sendes ut på en høring til fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig at et slikt høringsnotat resulterer i ett høringsseminar. 2015 brukes til høring og seminar, nytt fylkesting tar endelig stilling til saken.

Fylkeseldrerådet uttrykker i sitt vedtak at det slutter seg til et rundskriv datert 13. februar i år fra Rogaland fylkeskommune om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Spesielt henvises det til et punkt som omhandler fellesråd for eldre og funksjonshemmede med nedsatt funksjonsevne: "Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske med nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova. Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både organisasjonene, etablerte frivillig råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldreråda vert høyrde før kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for representasjonsordning dei skal ha". Fylkeseldrerådet i Vest-Agder fylke vil derfor videreføre dagens ordning med to separate råd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer