Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samarbeider om prosjektet Likestilling som regional kraft. Et delprosjekt, i den sammenheng, har vært å undersøke muligheten for å etablere en likestilling- og mangfoldstandard på virksomhetsnivå. Målsettingen har vært å gi den enkelte arbeidsgiver gode og konkrete verktøy for å jobbe aktivt og systematisk med likestilling på egen arbeidsplass. I et møte denne uken samtykket fylkesutvalget i at de to fylkeskommunene skal fremme en søknad til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet om medfinansiering av et toårig hovedprosjekt. Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med 240 000 kroner i 2015 og ytterligere midler i 2016 og 2017, under forutsetning av at også Aust-Agder fylkeskommune medvirker.

Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder har sammen med prosjektleder gjennomført et møte med statsråd Solveig Horne angående prosjektet og mulighet for økonomisk og faglig støtte til å gjennomføre hovedprosjekt. Statsråden viste interesse for prosjektet, og ga uttrykk for at hun ønsker en søknad med fullstendig prosjektbeskrivelse samt forslag til finansiering. Prosjektet kan passe inn som et tiltak innenfor arbeidslivskapitlet i den varslede stortingsmeldingen om likestilling.

Det foreslås oppstart høsten 2015. Det skal engasjeres prosjektleder og to prosjektmedarbeidere. Målet med hovedprosjektet er å teste og videreutvikle indikatorene som ble utarbeidet i forprosjektet gjennom å gjennomføre pilotsertifiseringer av anslagsvis 10-15 virksomheter fordelt på offentlig og privat sektor og ulike bransjer og virksomhetsstørrelser. Sertifiseringen skal sikre at arbeidet gjennomføres effektivt og etter intensjonen, samtidig som det vil være effektiv omdømmebygging både for den enkelte virksomhet og for regionen. Indikatorene skal evalueres og oppdateres på grunnlag av erfaringene fra pilotsertifiseringene og oppdatert forskning. Når prosjektet er gjennomført skal en standard for likestilte virksomheter være etablert, og en varig organisasjonsform kan etableres.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden