Fylkesutvalget har nå besluttet at et forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder for perioden 2015 til 2030 skal sendes ut på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. april 2015. I høringen inngår også Forslag til revidert felles reiselivsstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder og forslag til revidert forsknings- og utviklingsstrategi for Agder.

Da fylkestinget i 2012 behandlet Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 ble det vedtatt å starte opp arbeid med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Planen benevnes VINN Agder, hvor VINN står for Verdiskaping + INNovasjon). Samtidig ble det vedtatt at Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder fra 2009, og Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006 skal revideres.

I Regionplan Agder 2020 er verdiskaping et gjennomgående tema. Under satsingsområdet "Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap" i Regionplanen står det: "Regionen skal utvikle en verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt". VINN Agder er en oppfølging av Regionplanen på det punktet.

Forslag til planen, samt forslag til revidert FoU-strategi, og forslag til revidert reiselivsstrategi, er blitt utarbeidet som et felles planarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 skal være Agders verdiskapingsstrategi som er basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. VINN Agder skal vektlegge næringsutvikling spesielt og samfunnsutvikling generelt på Agder. Planen vil være retningsgivende for prioritering av regionale virkemidler. Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor i hele Agder. Planen skal bidra til å gjøre Agder til et enda bedre og enda mer attraktivt sted å bo og arbeide i og å besøke. Planen skal sette overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder. Med VINN Agder skal landsdelen fremstå mer synlig og tydelig og ta en nasjonal posisjon på områder der vi har våre fortrinn.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2015 | Skriv ut siden