Statens vegvesen har på vegne av Søgne, Mandal og Lindesnes kommuner oversendt til fylkeskommunen høringsforslag om kommunedelplaner for ny E39 på strekningene fra Volleberg til Døle bru og derfra videre til Livold. Veiprosjektet inngår som en del av det anbefalte såkalte "midtrekkverkskonseptet" i konseptvalgutredningen for E39 Søgne – Ålgård. Veien planlegges som firefelts motorvei med skiltet hastighet 110 km/t. Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet høringsforslagene onsdag ble Statens vegvesen gitt honnør for å ha gjennomført et godt og grundig planarbeid innenfor en stram tidsramme. Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelig høringsuttalelse 21. april.

Hovedutvalget ser det som viktig at den gode og effektive planprosessen fortsetter ved at det så snart som mulig igangsettes reguleringsplanarbeid for de aktuelle strekningene. Dette for å gjøre det mulig å få til en anleggsstart i 2018.

Det er ønskelig at hele strekningen på E18/E39 fra Vige i Kristiansand til Handeland i Lyngdal, planlegges og primært bygges ut sammenhengende.

Samferdselspolitikerne mener at utbyggingen bør inngå som en del av ansvaret for veiselskapet som regjeringen har tatt initiativ til og som for tiden er under etablering.

Det forutsettes at kollektivrelaterte tiltak langs og i tilknytning til ny E39 inngår som en del av E39-utbyggingen. Fra fylkeskommunens side er det et ønske at det igangsettes et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk AS for å avklare utforming av knutepunktene/kryssene med sikte på å ivareta kollektivtrafikkens behov i den videre planleggingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer