Songdalen kommune har startet opp arbeid med å utarbeide en områdeplan for Nodeland sentrum, boligområdet på Skinnarsmoen, Spjotneset, et industriområde nord for sentrum og en del arealer langs vestsiden av Songdalselva. Formålet med planarbeidet er blant annet å skape et tettere og mer levende sentrum som oppfattes attraktivt av innbyggerne og brukere i alle aldersgrupper. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i et møte denne uken klart at fylkeskommunen støtter en slik målsetning. Hovedutvalget mener planprogrammet gjennomgående tar tak i relevante og viktige problemstillinger for en positiv utvikling av Nodeland sentrum.

Det ble høsten 2014, med støtte fra fylkeskommunen, utarbeidet et mulighetsstudie for kommunens sentrum. En av hovedhensiktene i mulighetsstudiet er å foreta en fortetting med høy utnyttelse i direkte tilknytning til sentrumsområdet for på den måte bygge opp under Nodeland som "stasjonsbyen". Det har samtidig vært en målsetning å tilføre stedet "urbane kvaliteter". Hovedutvalget mener mulighetsstudiet inneholder flere interessante og gode elementer som bør videreføres i reguleringsplanarbeidet.

Hovedutvalget peker imidlertid på at planområdets avgrensing bør vurderes noe nærmere, samtidig som planprogrammet bør spisses og bearbeides på en del punkter.

Det legges opp til at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn før sommeren 2015. Hovedutvalget peker på at fremdriftsplanen bør kvalitetssikres og det bør settes av mer tid til planarbeidet før planen legges ut til offentlig ettersyn.  Det å legge planforslaget ut før sommeren oppfattes som svært ambisiøst tatt i betrakting planområdets størrelse sammenholdt med kompleksiteten i et planarbeid av denne typen. Dette er en plan som vil legge viktige føringer for utvikling av Nodeland sentrum i lang tid fremover og fra fylkeskommunens side uttrykkes det at kommunen bør ta seg tid til å foreta grundige utredninger og analyser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer