Når det gjelder Agder-regionens likestillingssatsing, må 2014 karakteriseres som et gjennombruddsår, uttrykkes det i fylkeskommunens årsberetning for 2014. Den er nå til behandling i de fylkespolitiske organene. Gjennom hele fjoråret pågikk det et intensivt arbeid for å utvikle og ferdigstille LIM-planen. Den regionale planen for Likestilling, Inkludering og Mangfold på Agder, som har et tolvårs-perspektiv, ble vedtatt enstemmig av begge fylkestingene i desember. Planen med tilhørende handlingsprogram blir nå hovedverktøyet for Agder-fylkenes satsing på å bedre likestilling og levekår i landsdelen.

Høy grad av mangfoldig medvirkning i planprosessen, mediedebatt og et stort antall høringssvar, også fra kommuner, legger til rette for at planen vil bli brukt og vil gjøre en positiv forskjell. Vest-Agder fylkeskommune har stått for prosjektledelsen for LIM-planen, og er godt i gang med å rigge egen organisasjon for likestillingssatsing. Fylkesutvalget besluttet 7. april å opprette en fast rådgiverstilling for å forsterke LIM-arbeidet. Vest-Agder fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Det ble holdt utvidet ledersamling med LIM som tema høsten 2014. Dette la et godt grunnlag for arbeidet videre. Parallelt med planarbeidet, har prosjekt Likestilling som regional kraft tatt avgjørende skritt fremover. Det er gjennomført et forprosjekt for å utvikle en nasjonal standard for likestilte arbeidsplasser, og det er opprettet dialog med barne-, likestillings- og diskrimineringsombudet om mulig samarbeid om fortsettelsen. Samtidig har prosjektet ledet arbeidet med systematisk likestillingsintegrering i kommunene et langt steg videre gjennom oppstart av Agdermodellen for likestilling.

Arbeidet med oppfølging av LIM-planen og Agdermodellen for likestilling vil bli følgeevaluert av forskere fra våren 2015 for å sikre kvalitet og treffsikkerhet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2015 | Skriv ut siden