I 2014 har hovedfokus i ATP (areal- og transportplan)-utvalget vært belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet, samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke og bymiljøavtale.

Belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet

I løpet av 2014 ble det brukt ca. 25 mill. kr til en rekke prosjekter i belønningsavtalen 2009 – 2012. Blant annet ble det brukt 4,7 mill kr på kollektivfelt på E39 Kartheikrysset-Rige. Dette prosjektet ferdigstilles trolig i 2015. Det ble videre brukt 6,4 mill. kr til kollektivfelt / GS langs Rv9 fra Gartnerløkka. Dette prosjektet ferdigstilles sommeren 2015. I tillegg ble det ferdigstilt en rekke mindre prosjekter, blant dem fullføring av sykkelekspressvei i Narviksbakken på E18 og etablering av innfartsparkering på Flekkerøy og Rona.


I 2014 utbetalte Samferdselsdepartementet 80 mill. kr i henhold til belønningsavtalen 2013 – 2016. Totalt er det gitt tilsagn om 285 mill. kr i denne avtalen. Avtalen sikrer fortsatt satsing på miljøvennlig transport i regionen både når det gjelder investering og drift. Som følge avtalen er kollektivtilbudet i regionen forbedret ytterligere i 2014. i 2014 ble det brukt ca. 47 mill. kr. 37 mill. er brukt til bussdrift i Kristiansandsregionen. 5 mill. er brukt for å delfinansiere nytt kollektivfelt langs E18 fra Vollevannet til Bjørndalsletta. Det er også brukt midler til planlegging av sykkelekspressvei, planlegging av reguleringsplasser for buss og etablering av innfartsparkering i Vennesla.

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke

Myk pakke inneholder ca. 50 mindre prosjekter, hovedsakelig gang/sykkel og trafikksikkerhetsprosjekter. Men i myk pakke er det også midler til kollektivfelt. Det gjelder kollektivfelt Kartheikrysset-Rige på E39, som er under bygging, og kollektivfeltet Vollevannet-Bjørndalssletta som ble fullført i 2016 (samfinansiering med belønningsmidler).  I 2014 ble GS fra Møglestu til Storemyr på Fv 402 i Lillesand. Det er igjen 10 prosjekter med finansiering i myk pakke.

Tiltak for å oppnå nullvekstmålet i biltrafikken

Statistikk gjennom bomstasjonene viser at personbiltrafikken er redusert med 1,9 % fra 2012 til 2014. Dette skyldes innføring av tidsdifferensierte bomsatser i 2013, solid satsing på busstrafikk i 2014 med bedring i frekvens på noen ruter og dublering på noen ruter. I Kristiansandsregionen økte antall bussturer med 4,1 %. Det er gjennomført en rekke adferdskampanjer i 2014 som har bidratt til reduksjonen i personbiltrafikken:  «Hopp over bommen» ute på bedrifter, «Jeg kjører grønt», «Sykle til jobben» (i samarbeid med Bedriftsidretten) og kampanjen «Beintøft» både for elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Bymiljøavtale

Arbeidet med bymiljøavtalen har pågått i hele 2014 i regi av sekretariatet for denne avtalen. Det har vært grundige faglige prosesser med prosjektporteføljer for kollektivtiltak, sykkeltiltak og gangetiltak. Første utkast forelå på slutten av året. Første halvår 2014 ble det arbeidet med utredninger, trafikkberegninger for kollektiv og sykkel.

Hovedmålsettingen med arbeidet er at hele trafikkveksten for persontrafikk skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Dette innebærer en vesentlig satsning på kollektivtransporten både med hensyn til investeringer i infrastruktur og styrking av driften, samt en fortsatt satsning på sykkel og gange.

Rammeverket for bymiljøavtalene er på plass. Forhandlinger mellom de 4 største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og departementet gjennomføres etter planen i 2015. Deretter starter forhandlinger med de 5 nest største byene, deriblant Kristiansand.

 

Kilde: Knutepunkt Sørlandet/John Ånon Jonassen.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer