Regjeringen har som målsetting å samle bompengeselskapene i landet til et fåtall bompengeselskap. Det overordnede målet med omorganiseringen er å legge til rette for effektiv bompengefinansiering av transportinfrastruktur blant annet gjennom mest mulig kostnadseffektiv innkreving, gjennom å sikre effektiv eierstyring og kontroll, og gjennom et mest mulig brukervennlig system. Samferdselsdepartementet legger til grunn at fylkeskommunene skal etablere og eie de nye selskapene. Fylkesutvalget ga mandag en tilbakemelding til departementet hvor det uttrykkes at Aust -Agder og Vest -Agder kan utgjøre en felles bompengeregion. Agder har i dag en organisering som er svært kostnadseffektiv. Hvis det ikke åpnes muligheter for flere enn de foreslåtte regionene, er det viktig at Agder-fylkene tilhører samme region.

I samme uttalelse pekes det på at fylkeskommunene sammen med berørte kommuner, kan stille som garantister for lånebeløp bompengeselskapet tar opp til prosjekter på fylkesvei. Staten må selv garantere for lånebeløp knyttet til prosjekter på riksvei.

Det ble avholdt et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og representanter for fylkeskommunene 24. februar om ny organisering av bompengevirksomheten. På møtet ga representantene for fylkeskommunene uttrykk for en positiv holdning til både å eie og til å stå for etableringen av tre til fem regionale bompengeselskap sammen med andre fylker. Som en oppfølging av de positive signalene på møtet, vil Samferdselsdepartementet gå videre i dialogen med fylkeskommunene og gi noen innspill til den videre prosessen. Departementet har anmodet fylkeskommunene om innspill til den videre diskusjon om organisering av bompengevirksomheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer