Det er nå rundt to år siden Vest-Agder fikk etablert et Ungdommens fylkesting. Hensikten var at ungdommen skulle få en formell medvirkningsmulighet og komme med innspill til fylkespolitiske saker. I dag gjennomførte fylkestinget for andre gang sin årlige Ungdommens spørretime. Et av spørsmålene fra ungdomsrepresentantene ble stilt av leder i Ungdommens fylkesting Solveig Hodnemyr: –Vi mener vi sitter med god kompetanse på barn og unges behov, og vi har store ønsker om å kunne være med å påvirke de beslutningene som tas på et tidlig stadium. Hvordan mener dere at vi kan gjøre det på best mulig måte, og hvordan kan dere som politikere sørge for at ungdom får best mulig medvirkning? Hun fikk mange svar.

Flere av fylkestingets representanter pekte på at det tar tid å få innarbeidet nye gode rutiner og at det er nødvendig å foreta en gjennomgang av disse for å se om det er mulig å få til positive endringer. Gjennomgående ble det fremhevet at det er viktig å tilrettelegge best mulig for ungdommens medvirkning i det fylkespolitiske arbeidet.

Det ble også reist en utfordring om en i tillegg til å ha en ordning som nå med at Ungdommens fylkesting formidler innspill til det ordinære fylkestinget, også bør ha mulighet for at ungdommene får oversendt innspill til behandling fra de ordinære fylkespolitiske organene.

Det ble også trukket frem en tanke om det vil være formålstjenlig om en representant fra Ungdommens fylkesting kan delta i møter hvor sakslistene til møter i de politiske organene utformes. Det vil gi ungdommene viktig oversikt over hva som vil være på den fremtidige politiske dagsorden på et tidlig tidspunkt. Dermed åpner det seg også mulighet for at innspill og kommentarer fra ungdommen kan adresseres til rett politisk organ tidlig i behandlingsprosessen. I den sammenheng ble det også pekt på at det vil være viktig å avstemme møtetidspunktene bedre mellom de ordinære fylkespolitiske organene og ungdommenes fylkesting og fylkesutvalg.

Ungdommens fylkesting har egne utnevnte kontaktpersoner både i fylkesrådmannens stab og i den fylkespolitiske virksomheten. Rutiner knyttet til denne kontakten bør videreutvikles for å fungere best mulig.    

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden