Samarbeidande Kraftfylker - Kraftfylka - er en interesseforening hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem. Foreningen har til formål å fremme og ivareta kraftfylkas felles interesser i kraftspørsmål og sikre at en størst mulig del av verdiskapinga blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes og verdiene blir skapt. Kraftfylka følger kommune- og regionreformen tett, fordi prosessene direkte og indirekte påvirker fylkenes kraftrettigheter. Foreningen ser for seg mange harde diskusjoner med stor politisk sprengkraft i den videre prosessen med kommune- og regionreform.

På nettsiden til organisasjonen uttrykkes det: -Vi ser at sammenslåingsprosesser og grenseendringer bringer diskusjoner om eierskapsrettigheter i kraft: Skal verdiene i størst mulig grad bli igjen i «opprinnelig område» eller overføres til nye kommuner og regioner? Det er snakk om store verdier, hvor naturinngrepene som er bakgrunnen for produksjonen gir sterk lokal forankring. Det er dermed potensielt både sterk følelsesmessig og politisk sprengkraft i diskusjonene som må tas framover. Hva er best for regionene, for kraftnæringa?

Ikke minst er fylkeskommunenes konsesjonskraftinntekter direkte truet av kommunesammenslåinger som medfører flere innbyggere og større uttak i kraftkommunene. Økte konsesjonskraftsinntekter er en gulrot for kommunereform, men om de framtidige regionene skal kunne spille en sterk rolle som samfunnsutvikler i framtida må inntektsbortfallet kompenseres med nye, kraftrelaterte inntekter. Dette er saker som Kraftfylka kommer til å fronte sterkt framover. Mulighetene til nye kraftinntekter kan ikke ses løsrevet fra den pågående fornybarsatsinga og det grønne skatteskiftet og en avklaring av dette kan ikke vente til i 2020.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2015 | Skriv ut siden