-Vest-Agder fylkeskommune har, som offentlig virksomhet, ansvar for å legge til rette sin virksomhet for alle innbyggere. Da må en ha et system for dette som ikke ekskluderer noen grupper. Fylkeskommunen må være bevisst på hvordan en skal fungere i forhold til minoriteter. Det er ikke slik at utenforskap er en følge av religiøse eller kulturelle forhold. Det er systemene våre, mangel på kompetanse og mangfoldsledelse som skaper utenforskap. Dette må gripes fatt i som en ledelsesutfordring, i forbindelse med strategiarbeid, måten en systematiserer drift og utvikling av virksomheten og med hensyn til hvordan en tilrettelegger organiseringen av fylkeskommunen. Dette sier Loveleen R. Brenna, daglig leder i Seema, som er et sosialt entreprenørskap som jobber for å få kvinner med flerkulturell bakgrunn og høy utdannelse inn i leder- og mellomlederposisjoner. Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Seema.

-Digitale løsninger, offentlige nettsider over stort sett hele landet, ekskluderer mange grupper. Det er vanskelig å finne frem til informasjon. Det kreves oftest svært høy kompetanse for å kunne navigere og finne frem. I tillegg er dokumentene som regel byråkratisk formulert og ikke tilpasset mangfoldet som skal nås frem til. En annen utfordring er å nå frem til målgruppene. Er innholdet relevant i forhold til den enkeltes livssituasjon, sier Brenna.

Hun viser til at det i 2014 var 78 000 barn i vårt land som levde under fattigdomsgrensen. 50 prosent var fra minoritetsgrupper.  De fleste fra Somalia, Pakistan og Afghanistan. Da må en også ha i bakhodet en tanke om hvordan en kan nå frem til også disse.

-Det er behov for nytenking. For Agder-fylkenes del må mangfoldsperspektivet være et vesentlig element i blant annet både LIMplanen for likestilling, integrering og mangfold og i Regionplan Agder 2020. Offentlig sektor har et ansvar for å speile befolkningen. Da er det også viktig at en rekrutterer fra hele befolkningen. Ansetter vi bare på tradisjonelt vis?  Spør vi oss hvor mange med minoritetsbakgrunn vi har ansatt både i ledelse og ellers? Er vi bevisste på hvilken kompetanse vi trenger for å ivareta ansvaret vi har overfor en befolkning preget av mangfold, spør Loveleen Brenna.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. april 2015 | Skriv ut siden