Marnardal er i ferd med å starte opp en planprosess for en kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har sendt ut et høringsutkast for planprogrammet. En slik plan er kommunens egen sammenstilling og evaluering av kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskommunens oppgave er å bidra med kompetanse og veiledning. Kommunen har søkt Riksantikvaren om tilskudd til planarbeidet. Hovedutvalg for kultur og utdanning uttrykte i sist møte at hovedretningen i planprogrammet er i tråd med gjeldende nasjonale og regionale føringer og at fylkeskommunen dermed er positiv til at Marnardal kommune har varslet oppstart av en kommunedelplan for kulturminner.

En del av bakgrunnen for planen er et pågående samarbeid mellom Marnardal kommune og fylkeskommunen om utviklingen av Høgtun kultursenter som kulturell møteplass i kommunen. Som en del av prosjektet er det enighet om at det er ønskelig at kommunen utarbeider en kommunedelplan for kulturminner.

Det opplyses i høringsutkastet at en kulturminneplan "vil sette kulturminner og kulturarv på den politiske dagsorden og gi mulighet for innarbeidelse i større deler av kommunens virksomhet. En slik delplan vil gi kommunen økt kunnskap om lokalhistorien og være med på å styrke fokus på kulturarv i kommunen. Kulturminneplanen har som formål å fokusere på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en helhetlig kulturminneforvaltning."

I planen defineres kulturminner som "alle spor etter menneskers liv og virke i det fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Naturelementer med kulturhistorisk verdi er også kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne."

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer