Fylkesutvalget behandlet tirsdag en sak hvor en arbeidsgruppe la frem flere anbefalinger etter å ha foretatt en evaluering av fylkeskommunens politiske virksomhet. Fylkesutvalget fulgte opp et forslag om at det skal utredes muligheten for å opprette et råd for likestilling, inkludering og mangfold, "LIM-råd", i løpet av neste valgperiode. Intensjonen bak et slikt råd er at det erstatter dagens fylkeseldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal være et rådgivende organ for både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt de ulike grupper som LIM (likestilling, inkludering og mangfold)-planen har som målgruppe. Fylkestinget tar endelig stilling til arbeidsgruppens anbefalinger 21. april.

Arbeidsgruppen ser flere positive effekter av å etablere et felles LIM-råd, blant annet:
• Vil gi økt oppmerksomhet om LIM-planen
• Gir en god mulighet til å tenke helhetlig
• Ulike grupper må jobbe på tvers av fagfelt
• Særgrupper har nytte av å se andres ståsted, løse felles problemer
• LIM-arbeidet etablerte et brukerpanel med sammensatt gruppe med gode erfaringer fra dette

Arbeidsgruppen ser samtidig at det kan innebære ulemper ved å etablere ett felles råd. Dette kan blant annet være:

• Kan bli overfladisk med færre representanter med smalere erfaringsbakgrunn enn hva dagens fagråd innehar.
• Fare for å miste fagkompetanse man har i dagens fagråd
• Kan være utfordrende å finne representative forsamlinger for ulike grupper, for eksempel så har ikke innvandrere en felles paraplyorganisasjon.
• LIM planens handlingsprogram har nedfelt at det opprettes et felles innvandrerråd med Aust-Agder. Nødvendig å gjøre avklaringer med Aust-Agder fylkeskommune.

Oppsummert ønsker gruppen å jobbe videre med å utrede muligheten for ett LIM-råd, men det er ikke realistisk å være ferdig med dette før behandling i fylkestinget i april. Det bestilles et notat fra fylkesrådmannen som sendes ut på en høring til fylkeseldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ønskelig at et slikt høringsnotat resulterer i ett høringsseminar.  2015 brukes til høring og seminar. Nytt fylkesting tar endelig stilling til saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer