Regjeringen la i slutten av mars frem en melding om oppgavene i kommunesektoren: Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Hovedfokuset i meldingen er den pågående kommunereformen og en konkretisering av hvilke oppgaver nye, større kommuner kan få og bør ta, i følge regjeringen. Fylkeskommunenes fremtidige rolle er mindre omtalt. Regjeringen er likevel klar på at den mener at regionenes viktigste funksjon er rollen som samfunnsutvikler.

I meldingen uttrykkes det: «Departementet mener at videreutvikling av det regionale folkevalgte nivået som samfunnsutvikler kan gi en mer målrettet og virkningsfull innsats enn en videreutvikling av regionene som tjenesteprodusent. I dette arbeidet bør vekten legges på muligheten til bedre regional tilpasning av offentlige virkemidler og å finne langsiktige og helhetlige løsninger for sentrale samfunnsutfordringer. Større regioner, som i større grad samsvarer med endrede transportmønstre og næringsstrukturer, vil i sterkere grad kunne påvirke samfunnsutviklingen innenfor sektorer av stor betydning for innbyggere og næringsliv.

Departementet ser derfor utvikling av samfunnsutviklerrollen som den mest aktuelle rammen for det videre arbeidet med konkretisering av det regionale folkevalgte nivåets oppgaver og funksjon. Departementet vil vurdere hvilke konkrete oppgaver og hvilket ansvar det regionale folkevalgte nivået bør ha, med hovedvekt på områdene kompetanse, kommunikasjon og næringsrettet innsats.»

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2015 | Skriv ut siden