Fylkestinget fattet i går det endelige vedtaket for en skolebruksplan for den fylkeskommunale videregående opplæringen i Vest-Agder. Planen fastsetter hvordan en skal tilrettelegge opplæringen både når det gjelder undervisningssteder og opplæringstilbud frem til 2030. Til grunn for vedtaket som nå er fattet ligger det en lang og omfattende saksutredning, befaringer, høringsrunder og politisk behandling.

Når det gjelder Listerregionen er det nå klart at de to videregående skolene skal hete Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole. Opplæringsstedet i Kvinesdal er en del av Flekkefjord videregående skole og blir hetende Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal. Opplæringsstedet i Lyngdal er en del av Eilert Sundt videregående skole og heter Eilert Sundt videregående skole studiested Lyngdal.  Omorganisering av Lister videregående skole til Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole gjennomføres snarest mulig. Studiested Lista fraflyttes når nye lokaliteter er tilgjengelig. Skolen fraflyttes samlet. Tomtearealer, nybygg og renovering av bygg i Lister prioriteres.

I Søgne skal det bygges ny skole. Byggetrinn en for ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny ungdomsskole i Søgne kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den videregående skolen skal samlokaliseres. Byggetrinn en skal gi rom for den delen av opplæringen som skal flyttes til Tangvall. Det vurderes tiltak for å oppgradere dagens lokaler slik at viktige helse-, miljø og sikkerhetskrav blir ivaretatt. Byggetrinn to på Tangvall ferdigstilles i 2024-2025 når elevtallsveksten gjør at det er behov for utvidelse av elevplasser i Kristiansandsregionen. Skolen bygges for et samlet elevtall på 600 elever. Det avsettes tomtearealer i tilknytning til skolen for mulige utvidelser ved økt elevtall i Søgne og Songdalen i senere planperioder.

Innholdet i den fremtidige naturbruksopplæring i Vest-Agder skal utredes. Det tilrettelegges for praksisarealer ved Søgnetunet og ved andre aktuelle opplæringssteder. Søgnetunets praksisarealer skal oppgraderes.

De eksisterende skolene i Kristiansand og Vennesla vil bli utvidet og tilrettelagt for å kunne ta imot flere elever fra 2025 og utover. Nye klasser skal bidra til å forsterke mangfoldet ved skolene ved at de i større grad får mer robuste tilbud innen både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningstilbud.

Fylkestinget vedtok i tillegg et forslag som Venstre fremsatte i møtet om at det i planlegging av bygninger skal vektlegges at de blir klima- og energinøytrale.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer