Fylkestinget uttrykte seg i sist møte svært positivt til et forslag til samfunnsdel av en revidert kommuneplan som Vennesla kommune har sendt ut til offentlig ettersyn. Kommunen beskriver hensikten med samfunnsplanen som … "å utvikle Vennesla til et godt sted å bo og skape vekst i". Vennesla kommune har gjennom revisjon av kommuneplanens samfunnsdel for perioden fra 2015 til 2026 laget en gjennomarbeidet, aktuell og lettlest plan. Planen fremstår, etter fylkeskommunens vurdering, som godt egnet til politisk styring. Den viser til klare prioriteringer og løsninger på kommunens utviklingstrekk og utfordringer.

Fylkeskommunen støtter kommunens strategi for å videreutvikle Vennesla sentrum og tettstedene Hægeland og Skarpengland. Det er svært positivt at Vennesla sentrum gjennom satsing over tid har fått økt etablering av forretninger og boliger. I denne sammenhengen vises det til det gode samarbeidet fylkeskommunen har hatt med kommunen om å utvikle sentrumsområdet og spesielt kan vårt bidrag til gågaten og kulturhuset nevnes. Videre vises det til samarbeidsavtalen mellom Vennesla kommune og fylkeskommunen der det legges opp til fortsatt samarbeid om utvikling av sentrumsområdet. Fylkeskommunen mener det er viktig, slik strategien legger opp til, å videreutvikle Vennesla sentrum som et sted for handel, service og rekreasjon og utvikle Hunsøya til et område som kan supplere dagens sentrum.

I forbindelse med utviklingen av Hunsøya må det legges til rette for en god kobling mot Vennesla sentrum og kollektivterminalen. En ny sykkel- gangbro mellom disse områdene er skissert, og bør utvikles videre med tanke på å minimere bilbasert transport sentralt i Vennesla.

I arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen er etablering av en kollektivterminal i Graslia høyt prioritert. I utgangspunktet vil terminalen bli utviklet for å betjene kollektivtrafikken med buss. Området ligger tett opp til jernbanelinjen som går gjennom Vennesla kommune. På lengre sikt tas det høyde for å fase inn tog. Gang og sykkelveinettet må dimensjoneres på en slik måte at publikum i størst mulig grad tar seg frem til terminalen til fots eller på sykkel.

Etablering av et kollektivknutepunkt for tog og buss på Graslia vil utgjøre et viktig utgangspunkt for å vurdere en mer arealeffektiv utnyttelse av sentrum med tilgrensede områder. Dette bør sikres gjennom utarbeiding av nødvendige føringer som legges til grunn ved rullering av arealplaner i nevnte områder. I denne sammenheng anbefales det å prioritere områdene nærmest stasjonsområdet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer