Regjeringen vil at dagens mange bompengeselskaper skal reduseres til et fåtall selskap som får ansvar for bompengeinnkrevingen i Norge. -Med færre bompengeselskaper får vi lavere driftskostnader og lavere finansieringskostnader for selskapene. Det betyr at mer av bilistenes bompenger kan gå direkte til veiutbygging, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen .

Regjeringen legger til grunn at tre til fem fylkeskommunalt eide bompengeselskaper skal etableres så snart som mulig. Samferdselsdepartementet er i dialog med fylkeskommunene blant annet om etablering og en regionvis inndeling som grunnlag for det videre arbeidet. En rentekompensasjonsordning for bompengelån skal brukes som insentiv for å sikre gjennomføring av bompengereformen og bidra til lavere takst/økt rabatt for bilistene.

Rentekompensasjonsordning for bompengelån er et statlig bidrag til reduserte bompengeutgifter i prosjekter som legges inn i de nye bompengeselskapene.

Med mål om å få redusert driftskostnadene for bompengeselskapene vil regjeringen foreta en gjennomgang av dagens takst- og rabattsystem. Samferdselsdepartementet tar sikte på at ny takst- og rabattstruktur vil tre i kraft samtidig med rentekompensasjonsordningen, slik at ny ordning vil gjelde for prosjekter som inngår i denne.

Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei - Reformer i veisektoren

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer