Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at Byggeskikksenteret i Flekkefjord fra 1. juli videreføres på permanent basis og driftes av Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget fatter endelig vedtak i juni. Det foretatt en evaluering av prosjektet. Alle aktører som har kommet med tilbakemeldinger om Byggeskikksentret er enige i at formålet med Byggeskikksenteret bør videreføres. Fylkesutvalget går inn for at fylkestinget skal bevilge inntil 700 000 kroner til drift av senteret ut 2015. De økonomiske rammene fra og med 2016 anbefales å bli tatt opp i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har i vel fire år samarbeidet om Byggeskikksenteret. Dette har vært et ledd i fylkeskommunens medvirkning i en LUK-satsing - Lokal samfunnsutvikling i kommunene, initiert av Kommunaldepartementet for å styrke kommunenes arbeid med en slik utvikling. Målet har vært å gjøre kommunene bedre til å planlegge, mobilisere, samarbeide, og gjennomføre utviklingsprosjekter som skal bidra til mer attraktive lokalsamfunn. Byggeskikksenteret var i utgangspunktet lagt opp som et treårig prosjekt fra 2011 til 2014.  Det ble senere utvidet med vel et år på grunn av senere oppstart. På slutten av 2014 ble det klart at staten ville avvikle det nasjonale LUK-programmet fra og med budsjettåret 2015. Dette medfører at de økonomiske rammene for videre drift blir dermed vesentlig endret.

Fra fylkeskommunens side stilles det som en forutsetning at Dr. Kraftsgate19, hvor senteret holder til, blir stilt kostnadsfritt til disposisjon for Byggeskikksenterets virksomhet. 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2015 | Skriv ut siden