KS har utarbeidet et notat med kommentarer til regjeringens kommuneproposisjon som nylig ble offentliggjort. Der peker KS på at fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransport har vært under press over en lengre periode. KS er derfor bekymret over at utviklingen i inntektene ikke tar høyde for de økte utgiftene innenfor kollektivtransporten. Beregninger av kostnadene med Stortingets mål om nullvekst i personbiltransporten i byområdene, viser at det vil være behov for større vekst i kollektivtransporten fremover. Det vil bli behov for kapasitetsutvidelser, spesielt i byområder, og overgang til mer miljøvennlig transport. KS vil peke på at økning i kapasitet vil kreve investeringer i infrastruktur og flere båter, busser med videre, og vil medføre store sprangvise kostnadsøkninger.

Tallene for busstransport viser en samlet kostnadsvekst på om lag 590 millioner kroner fra 2012 til 2014. Om lag 290 millioner kroner av dette er økning utover pris- og lønnsvekst, og endringer i rutetilbudet er den viktigste forklaringen på denne økningen. Deler av dette er kompensert gjennom demografikompensasjonen. Videre forklares utgiftsveksten av endring i standard og kvalitet på busstransport, eksempelvis miljøkrav, universell utforming og sikkerhetskrav. Fylkeskommunenes kontrakter på båt og ferjer viser tilsvarende utviklingstrekk som for buss.

KS fastslår at økt rammetilskudd til fylkeskommunene som tar høyde for denne kostnadsveksten er fraværende i Kommuneproposisjonen.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2015 | Skriv ut siden