Kristiansand kommune har lagt forslag til områdereguleringsplan for Kvartal 49 ut til nytt offentlig ettersyn. Kvartalet omfatter blant annet tidligere Alladin kino og Agder Teater. Forslaget legger til rette for forretning, bolig, kontor, tjenesteyting og bevertning. Flere bygninger blir regulert til bevaring. Når det gjelder teaterbygget reiste fylkeskommunen innsigelse mot å rive teateret ved forrige behandling av planforslaget. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, mot stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, å opprettholde denne innsigelsen. I saksdokumentet som fylkeskommunens administrasjon har utarbeidet opplyses det at en ikke kan se av saksdokumentene at det foreligger nye opplysninger i saken som tilsier at innsigelsen bør trekkes. Riksantikvaren støtter fylkeskommunens faglige vurderinger i saken.

Kristiansand kommune har fått utarbeidet en uavhengig vurdering i saken. Konklusjonen i denne støtter opp under fylkeskommunens faglige vurderinger i saken.

Riksantikvaren ga i midten av april følgende uttalelse om teatersaken: "Riksantikvaren vurderer at det er knyttet betydelige kunst - og kulturminneinteresser til Agder teater. Dette gjelder både byggets arkitektoniske verdi og dets integrerte kunstneriske utsmykning. Riksantikvaren støtter administrasjonen i Vest-Agder fylkeskommunes vurdering av bygningens kulturminneverdi og deres anmodning om innsigelse. Dersom fylkespolitikerne velgerikke å reise innsigelse, vil Riksantikvaren vurdere å overta saken.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2015 | Skriv ut siden