I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor veg, kollektiv, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø drøftet statusen for arbeidet med en bymiljøavtale for kristiansandsregionen onsdag sa utvalget seg enig i at en i det videre arbeidet skal arbeide med utgangspunkt i en fordeling med 60 prosent til myke tiltak som omfatter gående, syklende og kollektivtiltak og 40 prosent til veiinvesteringer.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet. Departementet har lagt noen føringer for arbeidet. Et av disse er at tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning. Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot og det er gitt noen retningslinjer for utformingen av avtalene.

Det gjenstår fremdeles en del avklaringer på sentrale områder. Eksempelvis: Hvordan skal måloppnåelsen måles og hva slags dokumentasjon skal ligge til grunn.

Nasjonal Transportplan omtaler bymiljøavtalene og har en klar målsetting: Nullvekst for personbiltrafikken. Folk skal velge å gå, sykle eller velge kollektivtrafikk i stedet for personbilen.

Det er primært trengselsproblematikken som har hatt fokus. Det vil si at man må unngå flere personbiler på veiene - særlig i rushtiden. Det er også en indikator for "utslipp fra vei i byområdet" og det er sannsynlig at forurensning etter hvert vil få et større fokus. 

Personbiltrafikken i de store byene i Norge har økt betydelig de senere årene og har medført økt trafikkbelastning, mer kø og økt forurensning. Man har etter hvert kommet til en erkjennelse av at man ikke lenger bare kan bygge seg ut av problemene. Istedenfor å håndtere trafikkveksten med en ensidig økning i kapasiteten på vegene må det stimuleres til at flere lar privatbilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer