I regjeringens forslag til revidert budsjett settes det av midler til riksveier på grunn av uforutsette utgifter til flom og skred på riksveiene. Det ligger ikke inne noen tilsvarende økning til fylkesveier, selv om mange hendelser det siste halvår har bidratt til økte kostnader for fylkeskommunene. I forbindelse med statsbudsjett for 2016 er det ønskelig at det presenteres en plan for rassikring og utbedring av tunneler som også skisseres hvordan dette skal finansieres fremover.

I et notat til dregjeringens reviderte budsjettforslag trekker KS frem som et eksempel at økt avlastningstrafikk på fylkesveier som konsekvens av flom og skred på riksveier ikke blir dekket. Bevilgningene til skredsikring på fylkesveiene ligger under måltallene i Nasjonal Transportplan.

Norge skal oppfylle EUs tunnelforskrift, noe som vil påvirke svært mange tunneler både på riksveier og fylkesveier. Det er også her behov for økte bevilgninger fremover.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer