Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette et team med to faste hele stillinger ved PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste - for å styrke arbeidet med elevenes psykiske helse. Teamet skal arbeide med kompetanseutvikling, systemer/rutiner, gi lavterskeltilbud til elevene og lærlinger, og bistå i enkeltsaker. Stillingene skal fortrinnsvis bemannes med psykologkompetanse. Ungdommens fylkesutvalg fremmet i april i ungdommens spørretime i fylkestinget en sak der de ber fylkespolitikerne arbeide for å forbedre det psykososiale miljøet ved skolene. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning 2. juni.

Psykisk helse og psykiske vansker blant elever i både ungdomsskole og videregående skole har vært i fokus den senere tiden.  En vet at psykisk helse påvirker elevenes muligheter for å lære, og er en av de største enkeltårsakene til frafall i videregående opplæring. Skolene ønsker å jobbe for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene, men mange mener de ikke har kompetanse eller tid til å følge opp elevene som sliter psykisk. Dette kommer frem i en ny rapport om psykisk helse i skolen som er gjort av NIFU for utdanningsforbundet. En annen norsk undersøkelse foretatt av Høgskolen i Hedmark viser at dårlig psykisk helse og svake faglige skoleprestasjoner øker faren for langvarig mobbing for elever i ungdoms- og videregående skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2015 | Skriv ut siden