Etter en lengre periode med sterk vekst i elevtallet, har veksten avtatt de siste årene. I perioden 2009–14 økte elevtallet i videregående skole i Norge med vel 7 000. Veksten var relativt sett noe sterkere i de private skolene enn i de fylkeskommunale. Det økte elevtallet kan henføres til det ble flere unge i alderen 16-18 år, i tillegg til at en litt høyere andel i denne aldersgruppen samt flere voksne (over 20 år) tok videregående opplæring. Også antall lærlinger gikk opp. Veksten i ressursinnsatsen, målt ved avtalte årsverk, var stabilt gjennom perioden. Dette fremgår i en fersk rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Vest-Agder fylkeskommunes økonomisjef Lise Solgaard (bildet) er med i utvalget.

I rapporten pekes det videre på at det i 2014 var en liten nedgang i elevtallet, hovedsakelig som følge av mindre alderskull i aldersgruppen 16-18 år. Nedgangen kom i sin helhet i de fylkeskommunale skolene, mens elevtallet i de private var tilnærmet uendret. Det var også en liten nedgang i årsverkene ved de fylkeskommunale skolene. Antallet lærlinger fortsatte på sin side å øke. I løpet av de to siste årene er lærlingtilskuddet til bedriftene økt med totalt 7 500 kroner per kontrakt. Flere av tiltakene i samfunnskontrakten, som skal øke kvaliteten i opplæringen og oppmerksomhet rundt lærlingordningen, er godt i gang. I tillegg er det igangsatt kvalifiseringskurs i flere fylker for å hjelpe flere søkere til å få læreplass.

 

Les hele rapporten her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mai 2015 | Skriv ut siden