Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag første politiske organ i Vest-Agder fylkeskommune som behandlet Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder for perioden 2015 til 2030. Planen benevnes VINN Agder. Hovedutvalget anbefaler at planen bør vedtas i fylkestinget i midten av juni. Da skal den ha vært gjennom behandling i de politiske organene i begge agderfylkene. VINN-planen inkluderer også en strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder og en besøksstrategi for Agder.

VINN Agder, revidert FoU-strategi  og revidert besøksstrategi, er utarbeidet i et fellesskap mellom Vest- og  Aust-Agder fylkeskommuner. VINN Agder er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Den er Agders verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor. Planen vektlegger næringsutvikling spesielt og samfunnsutvikling generelt og skal være retningsgivende for prioritering av regionale virkemidler.

Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor i hele Agder. Planen skal bidra til å gjøre Agder til et enda bedre og enda mer attraktivt sted å bo, arbeide i og besøke. Planen setter overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder.

VINN Agder er utarbeidet i samarbeid med blant annet kommuner/regionråd, FoU miljø, næringsliv, næringsorganisasjoner, representanter fra de ansattes organisasjoner og  regional stat

Planen har et langsiktig perspektiv (2015-2030) og inneholder fem plantemaer:

1) Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping

2) Forskning og utvikling

3) Reiseliv

4) Landbruk og marine næringer

5) Innovasjon i offentlig sektor

Utdanning og kompetanse er en nøkkelfaktor for videre utvikling av Agder og er et gjennomgående tema i VINN Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mai 2015 | Skriv ut siden