Setesdalsbanen er et av Vest-Agder-museets største besøksmål. Etter at museet i 2013 fikk i stand en ny samarbeidsavtale med venneforeningen og Stiftelsen Setesdalsbanen er driften av banen god. Den største utfordring i fremtiden er imidlertid en underfinansiering av vedlikeholdet. Som resultat av museets utarbeidelse av en ti-årsplan for vedlikehold har man fått økt tilskuddet til vedlikehold av bygninger og fast infrastruktur fra Jernbaneverket med 1 150 000 kroner. Tilskuddet forutsetter at det matches med en tilsvarende lokal egenandel. På den bakgrunnen har Vest-Agder-museet søkt Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune om å øke det årlige tilskudd til museet med 250 000 kroner hver. Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefaler at fylkesutvalget i kommende møte innvilger søknaden.

Hovedutvalget anbefaler også at Vest-Agder fylkeskommune skal ha som intensjon å bevilge tilsvarende tilskudd i årene fra 2016 til 2019.

Setesdalsbanen frakter årlig rundt 18 000 enkeltreisende. Banen ble opprinnelig åpnet i 1896 og var i drift mellom Kristiansand og Byglandsfjorden frem til 1962. To år etter nedleggelsen åpnet den på nytt som Norges første museumsjernbane. Anlegget er i dag en av seks museumsjernbaner i Norge. Den er planlagt fredet av Riksantikvaren i henhold til Jernbaneverkets landsverneplan.

Den største utfordringen for driften av banen og den videre utviklingen av besøksmålet er at vedlikeholdet er svært krevende. Det er gjennom årene oppstått et stort etterslep på det generelle vedlikeholdsnivået. En dårlig standard på den faste infrastrukturen vil gjøre driften ytterligere utsatt for tekniske driftsproblemer. En slik uforutsigbart er selvsagt negativt for utviklingen av besøksmålet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2015 | Skriv ut siden